Obchodné podmienky

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi obchodnou spoločnosťou SPORTAKUS s.r.o. IČO: 46 028 854, (ďalej len „predávajúci”) a jej obchodnými partnermi alebo klientmi (ďalej len „kupujúci”).

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je Reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto VOP je kupujúci dostatočným spôsobom pred vytvorením a odoslaním objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúcim je obchodná spoločnosť SPORTAKUS s.r.o. IČO: 46 028 854, so sídlom: 059 41 Tatranská Štrba, Bellova 63/3, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 24048/P. Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na tejto stránke v sekcii „Kontakt”.

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
a) Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu svoje kontaktné údaje, potrebné k bezproblémovému vybaveniu objednávky, prípadne údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupnom doklade. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zá kona  č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z.., o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
b) Podnikateľom sa rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti), osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri), osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe špecifických predpisov (sem patria napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.), osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predpisu. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 051/ 7721 597, fax č.: 051/ 7721 596, e-mail: pr@soi.sk.

Kúpna zmluva môže byť uzatvorená so spotrebiteľom alebo s podnikateľom. 
a) Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránke jeho internetového obchodu. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na ním zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv.
b) Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom  na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie zmluvy v prípadoch, že na stránkach predávajúceho prišlo k technickej poruche zapríčinenou okolnosťami, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť, alebo že objednaný tovar nebude dostupný z dôvodu vypredania alebo vyradenia z ponuky zo strany dodávateľa. V prípade, že príde k jednej z vyššie uvedených situácií, predávajúci kupujúceho o tom bezodkladne oboznámi a zašle mu potvrdenie o zrušení objednávky na email.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušný súdom.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA INFORMÁCIÍ

Podmienky spracúvania osobných údajov platné od 10.12.2018 v súlade s platnou legislatívou nájdete na nasledujúcom odkaze.

OTVÁRACIA DOBA

Cez internetový obchod www.sportakus.sk môžu kupujúci objednávať tovar každý deň v roku 24 hod. denne.

Návšteva za účelom objednania tovaru, prípadne osobného odberu objednaného tovaru na adrese prevádzky/kamennej predajne našej spoločnosti, je možná v čase otváracích hodín zverejnených TU , prípadne po predchádzajúcej dohode prostredníctvom kontaktov uvedených na tejto stránke v sekcii „Kontakt“.

CENA TOVARU A JEHO OBJEDNÁVANIE

Cena tovaru je uvedená pri každom jednotlivo ponúkanom  tovare v internetovom obchode predávajúceho a jej výška je pre predávajúceho záväzná. Kupujúcemu bude dodaný dostupný tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred dokončením objednávky oboznámiť s celkovou cenou tovaru vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (doprava a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.

V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku alebo tovar, ktorý momentálne nie je na sklade u dodávateľa, má kupujúci možnosť preveriť si termín dodania a konečnú cenu tovaru u predávajúceho telefonicky alebo e-mailom na číslach alebo adresách uvedených na tejto stránke v sekcii „Kontakt“. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, musí byť pri takomto tovare vopred oboznámený so skutočnosťou, že ide o tovar na objednávku, s ktorým k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami dôjde až v okamihu spresnenia ponuky zo strany predávajúceho.

Objednávať tovar je možné nasledujúcimi spôsobmi:
- prostredníctvom internetového obchodu www.sportakus.sk
- emailom na info@sportakus.sk
- osobne na predajni firmy po predchádzajúcej dohode

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy je oprávnený kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, aj kupujúci, ktorým je podnikateľ.
a) Kupujúci, ktorým je spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy v zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 108/2000 Z. z. ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch odberného miesta predávajúceho. Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť  o tomu odpovedajúci čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 15 dní od účinnosti odstúpenia  od zmluvy kupujúcim. Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty 14 dní prijať na reklamáciu nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom. Pokiaľ sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v 14 dňovej lehote, je povinný tovar doručiť na adresu predávajúceho s dokladom o kúpe a uvedením čísla bankového účtu, v prospech ktorého predávajúci poukáže kupujúcim uhradenú výšku kúpnej ceny alebo s uvedením, či bude suma čerpaná pre ďalší nákup. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že pokiaľ sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že pokiaľ dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 12  zákona č. 108/2000 Z. z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky. Kupujúci nesmie tovar, ktorý si kúpil od predávajúceho a chce ho predávajúcemu vrátiť, zasielať na adresu predávajúceho formou dobierky. Takto doručený tovar nebude predávajúcim prevzatý a kupujúcemu môže uplynúť lehota na riadne vrátenie tovaru. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu kredit, ktorý na jeho žiadosť bude odoslaný na ním uvedený účet, a to najneskôr do 15 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy, prípadne bude môcť byť použitý na ďalší nákup tovaru u predávajúceho.
b) Kupujúci, ktorým je podnikateľ sa môže s predávajúcim dohodnúť na odstúpení od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je na zhodnotení predávajúceho. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady kupujúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady. Pri vystavení dobropisu môže byť od kupujúceho vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením občianskeho preukazu kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci môže uhradiť dohodnutú výšku kúpnej ceny formou:
a) platby vopred bankovým prevodom,
b) platby v hotovosti pri prevzatí tovaru na odbernom mieste,
c) dobierky pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca),

Tovar zostáva až do úplného zaplatenia dohodnutej kúpnej ceny v rámci výhrady vlastníctva majetkom predávajúceho.

DODACIE PODMIENKY

Doručenie prepravnou službou. Tovar je možné za dohodnutých podmienok kupujúcemu doručiť prepravnou službou. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

Osobný odber. Tovar je možné prevziať osobne v sídle firmy po predchádzajúcej dohode prostredníctvom kontaktov uvedených na tejto stránke v sekcii „Kontakt“. Tovar môže prevziať iba kupujúci alebo ním splnomocnená osoba, ktorá svoje oprávnenie na prevzatie objednaného tovaru kvalifikovane a hodnoverne preukáže splnomocnením a platným dokladom totožnosti.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Reklamáciu v záručnej lehote si môže kupujúci uplatniť jedine na základe vyplneného záručného listu. V prípade, že kúpený tovar nemá záručný list, ako záručný list slúži nákupný doklad.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto VOP sú platné od 01.01.2019 .

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

V Tatranskej Štrbe dňa 01.01.2019.

 

Kamenná predajňa

Príďte si otestovať vhodnú veľkosť a model vášho nového bicykla

Cyklistický team

Tisíce hodín testovania materiálu a výrobkov

Prednostný servis

Všetky bicykle zakúpené u nás servisujeme prednostne

Zákazková stavba

Pripravíme váš nový pretekársky stroj ušitý pre vaše potreby